NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

05/10/2010

Hiện đại hoá và ứng dụng CNTT hiệu quả là điều kiện sống còn đối...

Khách hàng tiêu biểu