TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

23/01/2014

Các tập đoàn hàng đầu thế giới như Johnson & Johnson, GE, Procter & Gamble,...

Khách hàng tiêu biểu