GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH BAO BÌ: BÀI TOÁN TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH

08/07/2014

Tính giá thành kế hoạch là công việc khá phức tạp và mất nhiều thời...

Khách hàng tiêu biểu