NGÀNH DỆT MAY – “ĐẤT” CỦA PHẦN MỀM NGOẠI

Hiện có tới 90% số phần mềm được sử dụng tại các công ty dệt...

Khách hàng tiêu biểu