Sự khác biệt giữa MRP và MPS trong lập kế hoạch sản xuất

Sự khác biệt giữa MRP và MPS trong lập kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cân...

Khách hàng tiêu biểu