GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ CHO NGÀNH SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Kết tinh từ kinh nghiệm thực tế và quá trình đi sâu nghiên cứu, tìm...

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ERP CHO ELMICH INTERNATIONAL

Ngày 09/06/2014, Công ty ITG Việt Nam và Công ty TNHH Elmich International (thuộc Tập...

Khách hàng tiêu biểu