CONTACT CENTER – MỘT BƯỚC TIẾN SO VỚI CALL CENTER

06/09/2010

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp nay có...

Khách hàng tiêu biểu