PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

16/04/2015 |
|

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP: phân tích giá thành sản phẩm trong quản trị sản xuất

Bài trước: PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG (QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PHẦN 2)

 1. Quy trình tổng quan tính toán giá thành sản phẩm.

Quản trị sản xuất trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP: tính giá thành sản phẩm

Mô tả:

Bước 1: Tạo BOM

Từ yêu cầu sản xuất, lập BOM (định mức sản phẩm) gồm các định mức nguyên vật liệu, định mức sản lượng, định mức chi phí quản lý.

Bước 2: Xuất kho nguyên vật liệu

Từ BOM đã lập, phòng quản lý sản xuất/kho tiến hàng xuất kho theo định mức, theo dõi các biến động để xuất kho ngoài định mức hoặc theo dõi quá trình sản xuất để xuất kho ngược.

Bước 3: Thống kê phân xưởng

Sau khi sản xuất, tiến hành thống kê phân xưởng: thống kê bán thành phẩm, thành phẩm, phế phẩm theo tổ, đội; phản ánh quá trình sản xuất.

Bước 4: Nhập kho thành phẩm

Nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất (đơn đặt hàng), tổ chức kho hợp lý.

Bước 5: Kế toán tập hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí

Tập hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung.

Bước 6: Tính giá thành và lên các báo cáo quản trị

 • Lên thẻ giá thành sản phẩm.
 • So sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch
 • So sánh giá thành kỳ này với kỳ trước, phân tích nguyên nhân tăng giảm các khoản mục phí
 • So sánh giá thành 12 tháng trong năm
 • Phân tích cơ cấu các khoản mục phí:
 • Theo khoản mục phí
 • Theo định phí, biến phí

*Quy trình tính giá thành là một quy trình tương đối phức tạp và có nhiều đặc thù với từng chuyên ngành khác nhau. Vì vậy, quy trình trên chỉ là quy trình đơn giản nhất nêu các bước cơ bản của việc tính giá thành. Đối với mỗi ngành, ITG sẽ xây dựng một giải pháp phần mềm ERP theo đặc thù tính giá của ngành đó, đảm bảo hoạt động linh hoạt và chính xác.

 1. Phân tích giá thành

Từ các số liệu thống kê, tổng hợp, giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP tự động đưa ra các báo cáo phân tích giúp định hướng cho các nhà quản lý.

– So sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch

Xác định mức chênh lệch, % tăng giảm của tổng giá thành và giá thành đơn vị giữa giá thành kế hoạch và thực tế theo các tiêu thức chi phí nguyên vật liệu thực tế, chi phí nhân công thực thế, chi phí sản xuất chung.

– So sánh giá thành giữa các kì

Theo dõi chênh lệch, % tăng giảm của tổng giá thành và giá thành đơn vị  giữa các kì theo tiêu thức chi phí nguyên vật liệu thực tế, chi phí nhân công thực thế, chi phí sản xuất chung.

– Phân tích nguyên nhân tăng giảm theo các khoản mục chi phí

Sau khi so sánh được mức độ chênh lệch và % tăng giảm giữa giá thành thực tế và giá thành kế hoạch, giữa các kì, tiến hành phân tích nguyên nhân của trường hợp đó là bởi yếu tố nguyên vật liệu hay do nhân công.

 • Theo yếu tố nguyên vật liệu

So sánh mức độ chênh lệnh, % tăng giảm của mức tiêu hao nguyên vật liệu/ sản phẩm và đơn giá bình quân 1 đơn vị sản phẩm. Đánh giá  được độ tăng giảm theo mức độ tiêu hao và theo giá mua nguyên vật liệu.

 • Theo yếu tố nhân công

Đưa ra cái nhìn trực tiếp hơn về năng suất lao động của nhân công: so sánh chênh lệnh, % tăng giảm mức tiêu hao nhân công thực tế/1 sản phẩm, đơn giá nhân công /sản phẩm. Đánh giá tăng/giảm giá thành do mức tiêu hao và giá nhân công.

– So sánh giá thành sản phẩm 12 tháng trong năm

Thống kê số liệu giá thành trong từng tháng theo từng sản phẩm, tính toán giá thành đơn bị bình quân năm, % tăng giảm so với năm trước.

Bài sau: PHẦN VII: VAI TRÒ CỦA THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn