ERP: CÂY ĐŨA THẦN CỦA NHÀ BÁN LẺ NỘI ĐỊA?

October 5 2010

Các nhà bán lẻ trong nước kỳ vọng khi áp dụng giải pháp phần mềm...

ĐẨY MẠNH ERP TRONG NGÀNH CHỨNG KHOÁN

October 5 2010

Trước đòi hỏi cấp thiết của các nhà đầu tư về chất lượng dịch vụ...

Typical customers