PHẦN IV: GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU

30/03/2015 |
|

Bài trước: Phần III: Quản trị bán hàng hiệu quả

Quy trình tổng quan của quản trị sản xuất:

quản trị sản xuất của giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp

 

Kế hoạch nguyên vật liệu là một phần của bài toán quản trị sản xuất trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, là đầu vào cho quá trình sản xuất. Từ hình tổng quan về quy trình quản trị sản xuất, có thể hình dung rõ ràng vị trí của bài toán kế hoạch nguyên vật liệu, từ đó đưa ra được chi tiết bài toán kế hoạch nguyên vật liệu đã được giải quyết trong phần mềm ERP như sau:

Chi tiết bài toán kế hoạch nguyên vật liệu:

Kế hoạch nguyên vật liệu trong phần quản trị sản xuất

Diễn giải quy trình:

Bước 1 – Kế hoạch sản xuất

 • Từ nhu cầu đặt hàng của khách hàng, lập kế hoạch sản xuất.

Bước 2 – Tính toán nhu cầu vật tư , yêu cầu đặt hàng tự động hoặc làm yêu cầu đặt hàng bằng tay

Tính toán yêu cầu đặt hàng tự động:

 • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất đã tính ở bước trước và các dữ liệu về tồn kho và định mức vật tư (BOM) đã có trong hệ thống, nguyên vật liệu dở dang đã phát hành cho các lệnh sản xuất phần mềm sẽ tự động tính toán nhu cầu Nguyên vật liệu.
 • Sau khi phần mềm tính ra các nguyên vật liệu cần mua để đáp ứng kế hoạch sản xuất, cán bộ kế hoạch sản xuất sẽ tiến hành chuyển thành các phiếu Yêu cầu nguyên vật liệu à chuyển cho người quản lý duyệt.

Yêu cầu đặt hàng bằng tay:

 • Trong nhiều trường hợp, có thể cần phải tính toán nhu cầu nguyên vật liệu ở ngoài, thì cán bộ kế hoạch sản xuất tạo Phiếu nhu cầu vật tư trên phần mềm và chuyển cho người quản lý duyệt.

Bước 3 – Đánh giá và đặt hàng nhà cung cấp

 • Nhà cung cấp chính, phụ
 • Bảng giá mua của NCC
 • Thời gian dự kiến nhận được hàng sau khi đặt hàng

Bước 4 –  Đơn đặt hàng mua

 • Căn cứ vào yêu cầu mua hàng đã được duyệt, Phòng mua hàng lập đơn đặt để gửi nhà cung cấp, đồng thời thông báo cho Phòng kế hoạch về kế hoạch giao hàng của NCC.
 • Đơn hàng mua có thể qua cấp duyệt (hoặc có thể bỏ qua)

Bước 5 – Nhập kho

 • Khi hàng về, tổ nhận hàng căn cứ vào Đơn đặt hàng và phiếu giao hàng của NCC để tiến hành nhận hàng và kiểm đếm hàng hóa để làm căn cứ cho kế toán tổng hợp lập Phiếu nhận hàng.
 • Lập phiếu nhận hàng và in ra phiếu nhập kho chuyển cho các bộ phận liên quan.
 • Kiểm đếm hàng và nhập kho theo phiếu nhập kho.

Bài tiếp: PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG (QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PHẦN 2)

Video nổi bật

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu