HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG CNTT HIỆN ĐẠI CHO TOÀN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG CNTT HIỆN ĐẠI CHO TOÀN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư quy định về yêu cầu hệ thống CNTT của công ty chứng khoán nhằm chuẩn hoá hệ thống CNTT nhằm tăng cường tính hoàn thiện của hành lang pháp[...]

read more
DMCA.com Protection Status