QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT: HÀNG SEA

QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT: HÀNG SEA

1. Chuẩn Bị  Trước Khi Làm Thủ Tục Hải Quan Gọi hãng tàu cấp cho công ty lệnh cấp container rỗng sau đó lấy lệnh đó gửi cho bên vận tải và bên vận tải sẽ đi lấy container rỗng[...]

read more
DMCA.com Protection Status