-->

Giới thiệu về phần mềm kế toán ERP

September 13 2018

Phần mềm kế toán ERP là gì? ERP (Enterprise resource planning) là hoạch định nguồn...

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

March 1 2012

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN HOÀN THIỆN

February 28 2012

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu...

Typical customers