Dịch vụ

Tư vấn hệ thống thông tin

  • Phân tích đánh giá quy trình nghiệp vụ.
  • Tư vấn tái cấu trúc, xây dựng quy trình quản lý mới
  • Tư vấn xây dựng chiến lược công nghệ thông tin.

Tư vấn giải pháp ERP

  • Tìm hiểu nhu cầu khách hàng
  • Thiết kế hệ thống thông tin
  • Lựa chọn giải pháp phần mềm
  • Triển khai hệ thống phần mềm
  • Đào tạo chuyển giao hệ thống
  • Quản trị dự án

Dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ

  • Bảo hành, Bảo trì và Hỗ trợ sử dụng các sản phẩm do ITG cung cấp.

 

DMCA.com Protection Status