-->

Giới thiệu về phần mềm kế toán ERP

13/09/2018

Phần mềm kế toán ERP là một phân hệ trong phần mềm ERP và có...

Sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh là xu hướng tất yếu

17/08/2018

Theo tổng cục thuế, trong năm 2017 có tới 9.000 doanh nghiệp thông báo phát...

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

01/03/2012

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN HOÀN THIỆN

28/02/2012

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu...

Khách hàng tiêu biểu